اسلامی دولت – خراسان ډلې لخوا متوجه تهدیدونه راپور

اسلامی دولت – خراسان ډلې لخوا متوجه تهدیدونه راپور

راپور له دې لینک څخه ترلاسه کړئ