عضویت و حامیان

عضویت: عضویت در جبھه متحد افغانستان برای ھر افغان اعم از مرد و زن (به استثنا اعضای گروه های افراطی به شمول گروه طالبان، اعضای گروه های دینی و قومی فاشیست و افراد آغشته به فساد و دخیل در سقوط نظام جمهوری اسلامی افغانستان) دواطلبانه بوده، میتوانند با تماس گرفتن با بخش روابط عام جبھه اعلام علاقه نموده و عضویت جبهه را به دست بیاورند.
حامیان: بر علاوه عضویت در جبهه متحد افغانستان، ما به حمایت افراد و سازمان هایی که با اهداف و دیدگاه جبهه هماهنگ و مشترک بوده، ارج میگذاریم. حامیان جبهه میتوانند با سهم گیری در برنامه ها، اعانه ها و کمک های مالی و معنوی حامی اهداف جبهه متحد افغانستان بوده و مشارکت داشته باشند.